Privacyverklaring

1. Bescherming van je persoonsgegevens

Wanneer je een bezoek brengt aan deze website, gebruik maakt van één van onze diensten of bij de uitvoering van sommige van onze wettelijke opdrachten of taken van algemeen belang, verwerkt de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA) een aantal persoonsgegevens. FOD BOSA vindt je privacy uiterst belangrijk en we willen je dan ook zo goed mogelijk informeren.

We willen je ook zoveel mogelijk controle geven over wat er met je persoonsgegevens gebeurt.

Deze privacyverklaring gaat uit van FOD BOSA, met maatschappelijke zetel gevestigd te Simon Bolivarlaan 30, bus 1 (WTC III), 1000 Brussel, en ondernemingsnummer 0671.516.647.

Indien je vragen hebt over je persoonsgegevens of over de privacyverklaring kan je ons bereiken via de contactgegevens hieronder vermeld.

Ons beleid rond de bescherming van personen bij de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, ook bekend onder de afkorting AVG.

2. Voor welke doeleinden verwerken wij je persoonsgegevens?

De verwerking van je gegevens zal ofwel gerechtvaardigd zijn op basis van een wettelijke opdracht of een taak van openbaar belang ofwel op basis van je expliciete toestemming die je zal gevraagd worden.

De FOD BOSA verwerkt jouw gegevens voor verschillende doeleinden.

De meeste verwerkingen gebeuren in het kader van de wettelijke opdrachten die je kan terugvinden in het koninklijk besluit van 22 februari 2017 tot oprichting van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning.

Sommige gegevens worden uitgewisseld met andere instanties voor de uitvoering van een wettelijke opdracht of een taak van algemeen belang.

Wanneer wij via de website, voor een online dienst of voor een opdracht je gegevens registreren vragen we jou op dat moment hiervoor toestemming tenzij deze verwerking door een reglementaire verplichting wordt opgelegd.

Bij verwerking van je gegevens informeren we je over de precieze doeleinden en over jouw rechten in verband met de verwerking.

3. Welke persoonsgegevens verwerken we?

We verwerken verschillende categorieën van gegevens :

  • Identiteitsgegevens
  • personeelsgegevens
  • gegevens in verband met diploma’s en opleidingen
  • gegevens in verband met deelname aan selecties en testen
  • gegevens over de gezondheidstoestand
  • gegevens over verzoeken om psychosociale interventies
  • gegevens uit authentieke bronnen die het DG Digitale Transformatie als dienstenintegrator ontsluit.

 

4. Met wie delen we je gegevens?

De gegevens die wij over jou verwerken, worden vertrouwelijk behandeld. Ze worden alleen overgemaakt aan de instellingen die ertoe gemachtigd zijn om deze gegevens te ontvangen.

FOD BOSA doet soms beroep op dienstverleners die optreden als verwerker en in die hoedanigheid de AVG dienen te respecteren. FOD BOSA voorziet in het contract met de verwerker de nodige bepalingen ter bescherming van de persoonsgegevens. Deze dienstverlener mag de gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan de doeleinden van de FOD BOSA.

5. Hoelang blijven je gegevens bewaard?

De gegevens die worden verwerkt voor de uitvoering van een wettelijke opdracht of een taak van algemeen belang worden bewaard de tijd die nodig is voor de toepassing van de wetgeving of de uitvoering van de taak van algemeen belang.

De gegevens die op basis van jouw toestemming worden verwerkt worden bewaard de tijd die bij registratie wordt aangeduid of tot intrekking van jouw toestemming.

6. Hoe kan jij je rechten aanwenden in het kader van de AVG?

Je hebt het recht om te allen tijde een kopie van je persoonsgegevens op te vragen om na te gaan of de informatie die wordt bewaard juist is en/of om deze informatie te verbeteren of bij te werken. In de mate dat dit niet tegenstrijdig is met een wettelijke verplichting / het algemeen belang, wordt je verzoek ingewilligd en verwerkt.

Je kunt ook vragen dat je persoonsgegevens volledig worden gewist als de verwerking gebaseerd is op jouw toestemming. In de mate dat dit niet tegenstrijdig is met een wettelijke verplichting / het algemeen belang, wordt je verzoek ingewilligd en verwerkt.

Indien je vragen hebt of meent dat je rechten worden geschonden, kan je ons dit ook laten weten.

Om je privacy en veiligheid te waarborgen, zullen wij de nodige stappen ondernemen om je identiteit na te gaan voordat je gegevens kunt bekijken en eventueel verbeteren.

FOD BOSA beschikt over een functionaris voor gegevensbescherming die toeziet op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens, en op de naleving van de vereisten van de AVG. Je kan deze functionaris contacteren via DPO@bosa.fgov.be voor al je verzoeken tot informatie of vragen tot uitoefening van je rechten inzake privacybescherming.

Incidenten en klachten mag je sturen naar privacyincident@bosa.fgov.be.

7. Wat doen we om misbruik of ongeoorloofde toegang te voorkomen?

FOD BOSA heeft een aantal elektronische en administratieve procedures en hardwarevoorzieningen geïmplementeerd. Ze evalueert deze regelmatig opnieuw en voert updates uit om de gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, de beveiliging te garanderen en ervoor te zorgen dat de verzamelde informatie correct wordt gebruikt om de gewenste verwerking uit te voeren.

Het personeel van de FOD BOSA dat toegang heeft tot informatie die identificatie van personen mogelijk maakt, is verplicht deze informatie te beschermen in overeenstemming met deze verklaring over de bescherming van persoonsgegevens. In het bijzonder moet het personeel zich onthouden van het gebruik van deze informatie voor andere doeleinden dan waarvoor deze wordt verwerkt.

8. Cookies en logbestanden

Bezoek de specifieke pagina van het cookiebeleid.

FOD BOSA registreert bij een bezoek aan de website jouw IP-adres, je browser en besturingssysteem, de externe dienst die je heeft doorverwezen naar deze dienst en de datum en tijd van elke door jou bezochte pagina. Deze informatie wordt enkel verzameld voor statistische doeleinden en voor de verdere verbetering van de website. De aldus ingezamelde gegevens worden in geen geval gekoppeld aan de persoonsgegevens.

Wanneer op sommige webpagina’s van de FOD BOSA andere gegevens zouden worden verzameld, wordt dit aangeduid.